1.1 Toetreding:

Tenzij voorafgaande schriftelijke afwijking van onze kant, zijn onze diensten en leveringen van rechtswege onderworpen aan de algemene voorwaarden die prevaleren boven alle andere aankoop- of bestelvoorwaarden. Ze bevatten alle wettelijk vereiste precontractuele vermeldingen.

1.2 Offertes, Plannen en Intellectueel Eigendom:

Elke offerte of aanbieding is slechts twee (2) maanden geldig na indiening. Na deze periode kunnen alle hierin opgenomen prijzen worden herzien. Offertes worden kosteloos verstrekt aan de koper, behalve in speciale gevallen. Offertes, tekeningen, berekeningen, plannen, modellen en beschrijvingen blijven ons exclusieve eigendom. Hun bekendmaking aan andere bedrijven of derden, evenals hun gebruik, is verboden en onderhevig aan schadevergoeding of een vast bedrag gelijk aan tien procent (10%) van het offertebedrag. Ze moeten aan ons worden teruggegeven als er geen opvolging door een bestelling plaatsvindt.

1.3 Aanbetaling, Prijs en Facturering:

De klant is verplicht om bij schriftelijke aanvaarding van de eerste bestelling een eerste aanbetaling van veertig procent (40%) van het totale bedrag inclusief btw van de offerte te voldoen, en het resterende bedrag bij levering.

De betaalde aanbetaling wordt niet gerestitueerd in geval van wijziging of annulering van de bestelling door de klant na het verstrijken van de herroepingstermijn en wordt behouden als boetebeding.

De van toepassing zijnde prijs is die welke geldig is op de dag van het plaatsen van de bestelling, op basis van de aan de klant meegedeelde tarieven, rekening houdend met de op de dag van de bestelling geldende btw.

Klachten over facturen zijn mogelijk binnen een termijn van vijftien (15) dagen na het opstellen van de factuur of verzending.

1.4 Acceptatie van Bestellingen:

Elke bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden door de klant. Bestellingen worden als definitief beschouwd na ondertekening en goedkeuring van de offerte of prijsopgave. Eventuele wijzigingen in de bestelling moeten schriftelijk worden overeengekomen. In elk geval kan deze aanvraag niet worden geaccepteerd als deze bij het bedrijf komt na de start van de productie of de levering van specifieke goederen of materialen die daarvoor nodig zijn.

1.5 Termijnen:

Bij gebrek aan vermelding van een termijn of datum moet de levering of uitvoering plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na aanvaarding van de bestelling. Ze zijn geldig, behalve in geval van overmacht of vertraging in de betaling door de klant. Een vertraging in de levering of uitvoering van de dienst en na een extra termijn die tussen de partijen is overeengekomen, kan leiden tot annulering van de bestelling volgens de wettelijke bepalingen, maar sluit boetes of schadevergoedingen uit die niet zijn voorzien door de wet.

1.6 Risico-overdracht:

De overdracht van risico's vindt plaats bij levering door de feitelijke inbezitneming van goederen en producten door de klant, die vanaf dat moment de juridische bewaring op zich neemt.

1.7 Vervoer en ontvangst:

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om, in geval van voorbehouden met betrekking tot het transport van de verkochte producten, bij ontvangst de conformiteit van de geleverde producten met de bestelde producten en de afwezigheid van uiterlijk zichtbare gebreken te controleren, met name in geval van schade of ontbrekende zaken, alle nodige constateringen te doen en deze op de ontvangstbon te vermelden. Alleen hij is bevoegd om voorbehouden te maken tegenover de verkoper per aangetekende brief met ontvangstbevestiging uiterlijk dertig (30) dagen na de levering. De klant moet zijn voorbehouden bevestigen aan de vervoerder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen tien (10) dagen na ontvangst van de producten.

Onverminderd de maatregelen die de klant moet nemen ten opzichte van de vervoerder, moet elk gebrek aan conformiteit in de zin van de artikelen L 211-1 tot L 211-18 van het Consumentenwetboek schriftelijk aan de verkoper worden gemeld zo snel mogelijk na ontdekking.

Bij gebrek aan voorbehouden worden de leveringen geacht correct en in overeenstemming met de afleverbon te zijn uitgevoerd.

1.8 Levering en Uitvoering:

De levering van het product en de uitvoering van de dienst vinden plaats binnen de afgesproken termijn of op de overeengekomen datum tussen de partijen. Bij gebrek aan een afgesproken termijn of datum levert het bedrijf het product of voert het de dienst uit zonder ongerechtvaardigde vertraging en uiterlijk dertig (30) dagen na ondertekening van de offerte of het contract.

1.9 Betalingen:

Er wordt geen korting verleend voor vroegtijdige betaling. Facturen zijn betaalbaar op het hoofdkantoor van de verkoper.

Onze facturen zijn contant betaalbaar vanaf de datum van facturering, tenzij anders overeengekomen. De klant is aansprakelijk voor onbetaalde bedragen, inclusief btw, de dag na de betalingsdatum vermeld op de factuur, met vertragingsrente tegen het wettelijke rentetarief van de Europese Centrale Bank in haar meest recente herfinancieringsoperatie, verhoogd met tien procentpunten (10). De vertragingsrente is opeisbaar zonder dat een herinnering nodig is. Voor de consument zijn boetes voor vertraging verschuldigd na verzending van een aanmaning tot betaling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging die zonder gevolg is gebleven, tegen het jaarlijkse wettelijke rentetarief van de Bank van Frankrijk.

Volgens de wettelijke bepalingen mag de betalingstermijn voor periodieke of samenvattende facturen niet langer zijn dan vijfenveertig (45) dagen vanaf de datum van facturering.

2.0 Forfaitaire vergoeding voor incassokosten bij betalingsachterstand door elke professional:

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt, bij gebrek aan betaling de dag na de op de factuur vermelde betalingsdatum, automatisch een forfaitaire vergoeding voor incassokosten ingesteld, verschuldigd aan de schuldeiser bij betalingsachterstand. Het forfaitaire bedrag van de vergoeding wordt bij decreet vastgesteld met een minimum van 40 € per onbetaalde factuur. Deze vergoeding is verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling. Wanneer de gemaakte incassokosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire vergoeding, kan de schuldeiser om aanvullende vergoeding verzoeken op basis van bewijsstukken.

2.1 Boeteclausule:

Bovendien, bij gebrek aan betaling binnen de hierboven vermelde termijn, wordt automatisch een forfaitaire verhoging van vijftien procent (15%) van het bedrag exclusief btw toegepast; bedoeld om de incassokosten te dekken als boeteclausule, met een minimum van vijfhonderd euro (500,00 euro). Deze boete is verschuldigd vanaf het moment dat de klant een aanmaning tot betaling ontvangt.

2.2 Eigendomsvoorbehoud:

Alle producten, materialen, benodigdheden en diensten blijven ons eigendom totdat volledige betaling is ontvangen, waarbij de klant wordt geacht deze eigendomsvoorbehoudclausule uitdrukkelijk te hebben aanvaard, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2367 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Bij uitdrukkelijke overeenkomst kan ons bedrijf de rechten uitoefenen die zij heeft op grond van deze eigendomsvoorbehoudclausule, voor een van haar vorderingen, op de totaliteit van haar producten in het bezit van de klant, inclusief die gedeeltelijk in bewerking zijn, waarbij deze laatsten conventioneel worden verondersteld onbetaald te zijn; en ons bedrijf kan ze terughalen of ze opeisen ter compensatie van al haar onbetaalde facturen, onverminderd haar recht om de lopende verkopen te annuleren.

2.3 Beschikbaarheidsperiode van reserveonderdelen voor het verkochte materiaal:

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen informeren de verkoper en de dienstverlener de klant dat de essentiële reserveonderdelen voor het gebruik van de verkochte apparatuur gedurende de volledige garantieperiode beschikbaar zullen zijn.

Gedurende deze periode moet de levering maximaal binnen twee (2) maanden na het verzoek van de klant worden uitgevoerd.

2.4 Contractuele Garantie:

Het geleverde materiaal is gegarandeerd voor een periode van zes (6) maanden vanaf de leveringsdatum of voltooiing van de werken. Onze garantie beperkt zich tot vervanging of on-site reparatie in onze werkplaatsen. Alle transport-, demontage- en montagekosten zijn voor rekening van de koper, evenals de bijbehorende arbeidskosten. De garantie is niet van toepassing op schade als gevolg van verkeerd gebruik van het materiaal, een ongeval of het toezicht van de koper. Onze garantie is alleen van toepassing als de koper de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de offerte heeft nageleefd en het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald.

2.5 Aansprakelijkheid en Garantie:

Onze leveringen moeten worden gebruikt en toegepast volgens de regels van het vak. Wij zijn verplicht tot de wettelijke garantie met betrekking tot de gevolgen van verborgen gebreken aan het verkochte goed of de verleende dienst overeenkomstig de artikelen 1641 van het Burgerlijk Wetboek. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken aan goederen die door een derde zijn gebouwd waarop wij werken. Als er werkzaamheden zijn uitgevoerd door de klant of een andere door hem gemachtigde persoon, kunnen deze niet leiden tot onze aansprakelijkheid en garantie. Elke aansprakelijkheid of garantie is ook uitgesloten voor incidenten als gevolg van toevallige of overmachtgevallen, normale slijtage, schade door nalatigheid, gebrek aan onderhoud, onjuist gebruik dat niet overeenkomt met de bestemming van het goed.

2.6 Ontbindende Voorwaarde:

Het is uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen dat het niet betalen van één termijn automatisch zal leiden tot vervallenverklaring van de termijn en tot ontbinding van rechtswege van de koopovereenkomst en/of de dienstverleningsovereenkomst. Bij ontbinding wordt het resterende saldo van de vordering verhoogd met de verschuldigde rente en de boeteclausule, acht (8) dagen na een aanmaning tot betaling of ingebrekestelling zonder gevolg. De verkoper behoudt zich het recht voor om de teruggave van de goederen aan de koper te vragen op grond van deze ontbindende voorwaarde, alle lopende of toekomstige leveringen op te schorten.

2.7 Vernieuwing van de koopovereenkomst of de dienstverleningsovereenkomst:

In het kader van de koopovereenkomst of de dienstverleningsovereenkomst informeert de verkoper de klant uiterlijk drie (3) maanden en uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de periode waarin de hernieuwing kan worden afgewezen, over de mogelijkheid om de verbintenis niet te vernieuwen.

Bij gebrek aan deze informatie kan de klant op elk moment na de hernieuwingsdatum het contract of de verbintenis kosteloos beëindigen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de verkoper of dienstverlener.

De door de klant betaalde voorschotten worden binnen dertig (30) dagen na beëindiging door de verkoper terugbetaald, onder aftrek van bedragen die overeenkomen met de uitvoering van het contract of de verbintenis.

2.8 Geschillen :

In geval van betwisting of geschil voortvloeiend uit de toepassing van deze algemene voorwaarden, komen de partijen uitdrukkelijk overeen om een minnelijke schikking te zoeken om hun geschil te beëindigen, met name door gebruik te maken van een conventionele bemiddelingsprocedure of enige andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode. In geval van aanhoudend geschil zal alleen de handels- of kantonrechter van VERSAILLES bevoegd zijn om het geschil te beslechten, zelfs in geval van meerdere eisers.

2.9 Bijzondere voorwaarden voor het herroepingsrecht:

Deze bestelling is onderworpen aan de bepalingen van de artikelen L121.17 en volgende van het consumentenwetboek met betrekking tot het herroepingsrecht en sluit de verkoop uit tijdens een beurs, een salon of elke commerciële manifestatie gedefinieerd in artikel L 121-8 van het Wetboek van Koophandel, evenals de verkoop of dienstverlening met betrekking tot een lijst van in artikel L 121-16-1 van het Wetboek van Koophandel genoemde overeenkomsten.

Voor de dienstverlening loopt de herroepingstermijn vanaf de sluiting van de overeenkomst of de aanvaarde bestelling, inclusief de algemene verkoopvoorwaarden.

De klant moet het verkochte goed uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de melding van de ontbinding aan de verkoper terugsturen.

De verkoper zal de klant alle ontvangen betalingen terugbetalen, uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van de beslissing tot ontbinding door de klant.

De klant kan schriftelijk of op duurzame drager uitdrukkelijk afstand doen van zijn recht op herroeping volgens de wettelijke bepalingen (Artikel L 121-21-5 Consumentenwet).